Menu
Aktuality

Reference

Nejnovější reference
KlientObec Lichoceves
Rok2015-2015
LokalitaEVL Zákolanský potok
PoziceZpracovatel hodnocení vlivu záměru na EVL
InvestorObec Lichoceves
Zakázka
Hodnocení vlivu kanalizační sítě a čistírny odpadních vod pro obce Lichoceves a Noutonice. Hlavním problémem je minimalizace dalšího znečišťování Zákolanského potoka jako nejzápadnější lokality výskytu raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) v České republice. Zákolanský potok je v současné době zatížen velkým množství bodových zdrojů, plošnými splachy z orné půdy a kolísavými průtoky z vysokého % zpevněných ploch v povodí toku. Ještě před zahájením hodnocení byly po domluvě mezi projektantem, investorem a orgánem ochrany přírody změněn projekt. Klasická mechanicko-biologická čistírna odpadních vod byla doplněna o další čistírnu, provzdušňovanou kořenovou čistírnu. Tím byla zvýšena schopnost čištění na dvojnásobek a současně v připadě havárie jedné z čistíren je stále zajištěno čištění odpadních vod minimálně na úrovni běžných vodohospodářských norem.  
Publikace
Kostkan, V., Rulík, M., Svobodová, S., Laciná, J., 2015: Kanalizace a ČOV v obci Lichoceves, v částech obce Lichoceves a Noutonice doplněné o kořenovou čistírnu Hodnocení vlivu záměru výstavby a provozu na předměty ochrany soustavy Natura 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Nepublikováno 44 pp.
KlientZámecký park Koryčany o. p. s.
Rok2014-2014
LokalitaKoryčany
PoziceAutorizovaná osoba pro Biologické hodnocení podle §67 zák. 114/1992 SB.
InvestorZámecký park Koryčany o. p. s.
Zakázka
Zámecký park v Koryčanech je příkladem parku, o který se nikdo odborně nestaral po několik desetiletí. Část parku, přiléhající k zámku, byla udržována spíše živelně a intuitivně správci parku, ovšem bez velkých finančních investic a bez cílené obnovné péče.
Většina parku zůstala bez jakékoliv péče a postupně se začíná měnit ve stinný lesní porost náletových dřevin, mezi kterými jsou mohutné staré dřeviny, tvořící původní kostru parku. V současné době se zde dosud vyskytuje velké množství rostlinných a živočišných druhů, typických pro staré parky, které jsou ale již pomalu postupně nahrazovány lesními druhy. Cílem projektu Revitalizace zámeckého parku v Koryčanech je zahájit proces obnovy původní, tedy rekreační a estetické funkce parku.
Pro obnovu rekreačních funkcí parku, tedy plné zpřístupnění veřejnosti, patří především zajištění bezpečnosti. To lze zajistit pouze úplným skácením nebo úpravou (ořez) starých a proschlých dřevin tak, aby bylo dosaženo jejich provozní bezpečnosti ve vztahu k návštěvníkům parku. Součástí tohoto biologického hodnocení je i návrh, aby bylo možné tento záměr realizovat tak, aby byly zachovány i biologické funkce jednotlivých dřevin a biotopy druhů, které zde žijí.
Toto biologické hodnocení bylo zpracováno s cílem usměrnit provedení záměru tak, aby vedle obnovení všech funkcí parku pro veřejnost bylo dosaženo i jeho bezpečnosti a současně byly zachovány (a v řadě případů i podpořeny) podmínky pro trvalou ochranu místní flóry a fauny.
 
Projektantem úprav byl: ATELIER KÖNIG, Máchova 1068, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště 3
Publikace
Kostkan, V., Pospěch, L., Bartonička, T., Bartoničková, L., Brumovská, M., Wawrocka, K., Laciná, J., Kopeček, F.,  2014: Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i Zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Revitalizace zámeckého parku v Koryčanech ID projektu 24660710. Zpracováno pro investora (Zámecký park Koryčany o. p. s.). 63 pp.
KlientHYDROPROJEKT CZ a.s. divize hydrotechniky, ekologie a odpadového hospodářství
Rok2014
LokalitaOderský povodňový park, Ostrava-Výškovice
PoziceZpracovatel studie proveditelnosti z hlediska ochrany přírody
Zakázka
Kostkan, V., Laciná, J.: Posouzení vlivu realizace SO 07 "Interakční prvky s tůněmi pro obojživelníky" v korytě Starobělského potoka, Oderský povodňový park (dodatek č. 2)
KlientHYDROPROJEKT CZ a.s. divize hydrotechniky, ekologie a odpadového hospodářství
Rok2014
LokalitaOderský povodňový park, Ostrava-Výškovice
PoziceZpracovatel studie proveditelnosti z hlediska ochrany přírody
Zakázka
Kostkan, V., Laciná, J.: Rešerše biologických vztahů v území Oderský povodňový park (dodatek)
KlientSPORTHOUSE CZ Coroporations s. r. o.
Rok2014
LokalitaZlín
PoziceZpracovatel odborného posudku
InvestorSPORTHOUSE CZ Coroporations s. r. o.
Zakázka
Kostkan, V.: Odborný posudek k záměru kácení sadu ve Sportovním areálu Zlín
KlientMagistrát města Olomouce
Rok2014
LokalitaOlomouc, Smetanovy sady
PoziceZpracovatel biologického hodnocení
InvestorMagistrát města Olomouce
Zakázka
Kostkan, V.: Biologické hodnocení pro účely ořezu dvou buků v lokalitě Smetanovy sady - Olomouc
KlientHYDROPROJEKT CZ a.s. divize hydrotechniky, ekologie a odpadového hospodářství
Rok2013
LokalitaOderský povodňový park, Ostrava-Výškovice
PoziceZpracovatel studie proveditelnosti z hlediska ochrany přírody
Zakázka
Kostkan, V., Laciná, J.: Rešerše biologických vztahů v území Oderský povodňový park
 
Rok2013
ISBN/ISSN1213-0699
Publikace
Kostkan, V., Laciná, J., Malíková, A. (2013): Zemědělská krajina = pustina???. Ćasopis Veronica, dvojčíslo 5/6 ročník 2013
Rok2013
ISBN/ISSNISSN 1805-3548
Publikace
Kostkan, V., Malíková, A., 2013: Zlepšení kvality krajiny - příležitost pro zemědělce. Časopis Bioměsíčník, číslo 10/2013
Rok2013
ISBN/ISSN1213-0699
Publikace
Laciná, J., Kostkan, V., 2013: Vzdělávání veřejnosti v ochraně přírody. Časopis Ochrana přírody, číslo 6/2013