Menu
Aktuality

Proběhlé akce

Datum: 18.03.2019-19.03.2019
Místo: Hotel Svratka
Datum: 01.04.2015-31.10.2015
Místo: Vřesová studánka, CHKO Jeseníky, EVL CZ0714075, PO CZ0711017 Jeseníky
Provedení terénního průzkumu a hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 a vyhodnocení vlivů na zvláště chráněné druhy v dotčeném území.
Datum: 14.05.2014-15.05.2014
Místo: Poštorná, hotel Celnice
RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. jednatel společnosti Conbios s. r. o., ´jako jeden z přednášejících konference seznámí účastníky s tématem konfliktních situací v lokalitách výskytu bobra evropského v povodí Moravy.
Datum: 05.04.2014-05.04.2014
Místo: Mendelova univerzita v Brně (Zemědělská 3)
Již páté setkání Fóra ochrany přírody, tentokrát k tématu Hospodaření v lesích a ochrana biodiverzity.
Datum: 29.03.2014-29.03.2014
Místo: Chomoutovské jezero
Již téměř tradiční jarní vycházka do probouzející se přírody Litovelského Pomoraví. Sraz v 9:00 u přístupové cesty k jezeru od Chomoutova.
Datum: 29.03.2014-29.03.2014
Místo: Olomouc, Chomoutov
Předjarní vycházka s cílem přesvědčit se, jak chomoutovští bobři na přečkali zimu a také kteří ptáci právě odpočívají na jezeře při své jarní cestě.
Datum: 23.03.2014-23.03.2014
Místo: Zlín, Baťův institut
Přednáška pro školy i širokou veřejnost u příležitosti Dne Země.
Datum: 15.01.2014-15.01.2014
Místo: Aula PřF UP Olomouc, 17. listopadu 1192/12
Přednáška na téma možností uplatnění (hydro)biologů v komerčních aktivitách, které se podílí na současné ochraně přírody v České republice.
Datum: 01.01.2014-28.02.2014
Místo: Baťův kanál
Datum: 05.12.2013-05.12.2013
Místo: Přírodovědecká fakulta UK, Praha, Albertov, posluchárna č. B11
Jak předcházet škodám na populacích živočišných druhů.
Datum: 21.11.2013-21.11.2013
Místo: Přírodovědné centrum TRNKA při Domě dětí a mládeže Uherské Hradiště,Za Alejí 1072 Uherské Hradiště
Přednáška o druzích, které jsme téměř vyhubili a dnes se díky efektivní ochraně opět šíří i o druzích, které jsou v naší přírodě nové.
Datum: 14.11.2013-15.11.2013
Místo: Hotel Podlesí, Svratka
Biologické hodnocení je od roku 2005 řízeno §67 zákona č. 1992 Sb., o ochraně přírody a krajin a je pro něj nezbytná autorizace. Pro držitele této autorizace, ale i zájemce o její získání, byl určen dvoudenní workshop zaměřený na metodiku a legislativu tohoto procesu.
Datum: 08.11.2013-09.11.2013
Místo: Banská Bystrica
Aktivní účast na programu konference "Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku (VOCS)" v rámci workshopu "Nepôvodné, introdukované a invázne sa šíriace cicavce"
Datum: 02.11.2013-02.11.2013
Místo: CEV Sluňákov, PP Chomoutov
Teoretická přednáška o konfliktních druzích a potřebě managementu naší přírody a následná exkurze do Přírodní památky Chomoutovské jezero pro účastníky školení koordinátorů ekologické výchovy.
Datum: 31.10.2013-31.10.2013
Místo: Zlín - Lukov
Ochrana přírody České republiky se v současné době potýká s řadou problémů v ochraně živočichů. Na jedné straně jsou to druhy, kterým v nedávné době hrozilo nebo ještě dnes hrozí nebezpečí vyhubení, na druhé straně zde máme geograficky nepůvodní druhy živočichů, které mohou působit významné ekononomické a ekologické škody.
Datum: 21.10.2013-21.10.2013
Místo: Katedra sociální a kulturní ekologie, Fakulta humanitárních studií UK
Je česká společnost environmentálně gramotná? Kdo má zájem o ekologické vzdělávání? Komu a jakou formou dále předávat moderní výsledky environmentálních věd?
Datum: 03.10.2013-04.10.2013
Místo: Mikulov
Čtvrté celoevropské setkání pracovníků veřejné správy, posuzovatelů vlivů na předměty ochrany Natura 2000 a nevládních organizací s cílem sjednotit metody a postupy v rámci naplňování Evropských směrnic
Datum: 24.09.2013-24.09.2013
Místo: Fakulta sociálních studií MU Brno
Bobr evropský byl na celém našem kontinentu před sto lety na pokraji vyhynutí. Díky aktivní ochraně se jeho populace v současné době pohybuje kolem jednoho milionu jedinců. Co a jak s bobrem dále je předmětem Programu péče o bobra evropského v ČR
Datum: 09.09.2013-09.09.2013
Místo: Každý u svého počítače s připojením na net...
Další z webinářů Fóra ochrany přírody, tentokrát na téma ekologické gramotnosti a poznatků z našeho vlastního projektu REGOL
Datum: 15.08.2013-15.08.2013
Místo: Každý u svého počítače s připojením na net...
O problematice ochrany druhů tentokrát povídal Ing. Roman Zajíček z Brna
Datum: 15.07.2013-15.07.2013
Místo: Každý u svého počítače s připojením na net...
Šumava a řešení dlouhodobého problému zachování přirozených procesů v horských smrčinách už dávno přerostla z odborného problému do úrovně politických zájmů.
Datum: 07.07.2013-07.09.2013
Místo: České Budějovice, Třeboňsko
Exkurze na štěrkovny s přírodě blízkými formami obnovy stanovišť
Datum: 01.06.2013-13.06.2013
Místo: Každý u svého počítače s připojením na net...
Pokračování webináře o Soustavě Natura 2000, tentokrát především v České republice
Datum: 09.05.2013-09.05.2013
Místo: Každý u svého počítače s připojením na net...
Webinář, vedený Dr. Petrem Rothem, byl zaměřený na dosavadní zkušenosti s fungováním soustavy Natura 2000 u nás i v jiných zemích.
Datum: 27.04.2013-27.04.2013
Místo: Galerie Střibský Mlýn, Ivančice
Datum: 22.04.2013-22.04.2013
Místo: Každý u svého počítače s připojením na net...
Webinář Fóra ochrany přírody, tentokrát na téma: Dopad hospodaření na českých rybnících na biodiverzitu". Přednáší Petr Musil
Datum: 16.04.2013-18.04.2013
Místo: Most
Poznatky o jedné z pilotních lokalit workshopů projektu REGOL, na které účastníkům prezentujeme složitou problematiku vývoje a revitalizace jezer po těžbě štěrkopísku, jsme představili v prezentaci na konferenci odpovídajícího zaměření. Kromě představení samotné lokality obsahovala prezentace i upozornění na probíhající vzdělávací projekt zahrnující tuto problematiku.
Datum: 06.04.2013-06.04.2013
Místo: Olomouc, stará budova Přírodovědecké fakulty UP Olomouc
Ve spolupráci s Fórem ochrany přírody a Katedrou ekologie a životního prostřed Přírodovědecké fakulty UP Olomouc jsme dne 6. dubna 2013 organizovali další setkání všech zájemců o ochranu přírody.
Datum: 04.04.2013-05.04.2013
Místo: Horka nad Moravou, Lovecká chata
V rámci projektu REGOL (Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti), na kterém spolupracujeme s Bioinstitut o. p. s. a Raddit consulting s. r. o., pořádáme v letošním roce řadu seminářů ve všech Moravských krajích. Aktuálně připravujeme seminář zabývající se problematikou vody v krajině, úpravami vodních toků, protierozními opatřeními a mnoha dalšími problémy.
Datum: 06.03.2013-04.04.2013
Místo: Knihovna P. Bezruče, Opava, Kateřinky
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Krajské Středisko Ostrava a CHKO Poodří, připravila výstavu o životě a historii bobra Evropského v Českých zemích i o tom, jaký je s bobry život
Datum: 04.03.2013-04.03.2013
Místo: Každý u svého počítače s připojením na net...
Fórum ochrany přírody uspořádalo další "webinář", tentokrát na téma "Ekologie obnovy". Přednášel Karel Prach
Datum: 18.02.2013-18.02.2013
Místo: V pohodlí kanceláře nebo domova u svého počítače
V pondělí 18. 2. proběhl další webinář Fóra ochrany přírody, tentokrát s Davidem Storchem na téma "vymírání".
Datum: 01.02.2013-03.02.2013
Místo: Kořenov, CHKO Jizerské hory
Datum: 28.01.2013-28.01.2013
Místo: V pohodlí kanceláře nebo domova u svého počítače
Fóru ochrany přírody připravilo další ze série webinářů, tentokrát na téma úbytku dřívě běžných druhů ptáků zemědělské krajiny
Datum: 01.01.2013-31.12.2013
Místo: Každý u svého počítače
Dovolujeme si vás upozornit na e-learningové kurzy, připravené na rok 2013 organizací Fórum ochrany přírody.
Datum: 10.12.2012-10.12.2012
Místo: V pohodlí své kanceláře nebo domova
V pondělí 10. 12. proběhl druhý interaktivní seminář vedený po internetu - tedy "webinář", organizovaný Fórem ochrany přírody. Tentokrát hovořil Ing. Jan Šíma z MŽP ČR na téma "Zvláště chráněné druhy"
Datum: 26.11.2012-26.11.2012
Místo: kdekoliv je internet
Kdo jste se nestihli v pondělí 26.11. zapojit do webináře Fóra ochrany přírody "Příroda bez hranic", můžete jeho celý průběh shlédnout na youtube http://www.youtube.com/watch?v=YY_-YD7q9M0
Datum: 26.11.2012-31.12.2013
Místo: Každý doma nebo v práci u svého počítače.
Fórum ochrany přírody je dobrovolné sdružení pracovníků ochrany přírody na všech jejich úrovních (veřejná správa a další složky státní ochrany přírody, vědecko - výzkumné instituce, nevládní organizace i komerční firmy, zabývající se problematikou ochrany přírody). I naše firma CONBIOS s.r.o. se k Fóru hlásí a snaží se na svých stránkách zatím alespoň propagovat jeho aktivity. Jedna z prvních akcí Fóra ochrany přírody byl první internetový seminář neboli "webinář" nazvaný Příroda bez hranic aneb Pozice české ochrany přírody v kontextu evropského a světového přístupu. Od prosince 2012 pak začnou E-learningové kurzy na témata "Vývoj české krajiny", "Šetrné zemědělství", "Ochrana vod", "Lesnictví", "Zvláštní typy ochrany přírody", "Ochrana přírody a zákony". K účasti na všech aktivitách srdečně zveme všechny zájemce.
Datum: 10.10.2012-05.11.2012
Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Pro zachování stálé hladiny ve vodní nádrži v areálu vodního zdroje firmy Vodovody a kanalizace Vsetín v Rožnově pod Radhoštěm (CHKO Beskydy) a ochraně tohoto území před zaplavováním, je nezbytné zabránit chráněným bobrům evropským ve výstavbě hráze na přepadu z nádrže a přitom významně nenarušit jejich prostředí. K tomu byl, ve spolupráci s AOPK ČR - Správou CHKO Beskydy, realizován vynález amerického experta Skipa Lisle, který je v USA a Kanadě znám pod názvem "beaver deceiver"TM.
Datum: 05.09.2012-07.09.2012
Místo: Dublin, Irsko
Celoevropské setkání, zaměřené na problematiku posuzování vlivů plánů a záměrů na lokality soustavy Natura 2000. Zúčastnili se jej pracovníci veřejné správy i experti, poskytující posouzení z celkem devíti evropských zemí.
Datum: 01.09.2012-31.10.2013
Místo: kraje Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský
Naše organizace je spoluřešitelem vzdělávacího projektu REGOL (Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti), který byl schválen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Projekt je určen všem zájemcům o ochranu životního prostředí v rámci všech čtyř krajů Moravy a Slezska.
Datum: 01.07.2012-31.07.2013
Místo: Česká republika, zejména Polabí
Poskytujeme odborné poradenství pro německou filmovou skupinu Macro-Tele, (http://www.macrotele-film.de/) která připravuje dvoudílný dokument o přírodě i lidech podél Labe. Od pramenů až k moři.
Datum: 31.03.2012-31.03.2012
Místo: Stříbský mlýn u Ivančic
Povídání o bobrech v naší přírodě s vycházkou na lokalitu obývanou bobry
Datum: 14.01.2012-25.03.2012
Místo: Řeka Morava a vybrané přítoky ve Zlínském kraji
Cílem mapování ve Zlínském kraji bylo zjistit aktuální početnost bobrů v kraji a označit lokality, kde jsou nebo hrozí konfliktní situace (narušení vodohospodářských staveb, významné kácení dřevin v hospodářských lesních porostech, zaplavení lesních a hospodářských ploch a podobně.
Datum: 20.10.2011-21.10.2011
Místo: Oucmanice u Ústí nad Orlicí
Setkání autorizovaných osob pro Biologické hodnocení 20. - 21. října 2011 (akce je určena pouze pro autorizované osoby!)