Menu
Aktuality

Voda v krajině (úpravy vodních toků, protierozní opatření)

Kdy?   04.04.2013 - 05.04.2013
Kde?   Horka nad Moravou, Lovecká chata
V rámci projektu REGOL (Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti), na kterém spolupracujeme s Bioinstitut o. p. s. a Raddit consulting s. r. o., pořádáme v letošním roce řadu seminářů ve všech Moravských krajích. 
Aktuálně připravujeme seminář zabývající se problematikou vody v krajině, úpravami vodních toků, protierozními opatřeními a mnoha dalšími problémy.
 
O semináři "voda v krajině" se více dozvíte zde
 
Voda v krajině je jedním ze základních činitelů, který je na jedné straně nezbytný pro správné fungování celých ekosystémů, na straně druhé je kvalita vody a dynamika vodního režimu dobrým indikátorem stavu krajiny. Při nesprávném hospodaření v krajině může voda způsobit nevratné změny, například splachy půdy při vodní erozi, na straně druhé nesprávné hospodaření vede ke znečištění vod a ztrátě vody jako zdroje. V České republice máme řadu příkladů takovýchto komplexních problémů – jsou např. to ztráty zemědělské půdy na Vyškovsku a Uherskohradišťsku, zanášení velkých vodních děl (Brněnská přehrada, Plumlov) nebo tzv. bleskové povodně (Jesenicko, Zlínsko, Vsetínsko). Každý občan může při správném chápání funkce vody v krajině a naopak vlivů na vodu plynoucích z lidských aktivit přispět ke zlepšení v současnosti nepříliš dobrého stavu a tím i k trvalé udržitelnosti kvality a kvantity vody jako nenahraditelného zdroje. Správné hospodaření s vodou v krajině napomáhá ochránit majetek a v řadě případů i bezpečnost obyvatel.
Jako pilotní příklady budou zadány úkoly v konkrétních povodích, kde budou účastníci navrhovat opatření ke snížení erozních smyvů, znečištění povrchových vod a snížení rizik povodní.
 
Dílčí témata:
Bariéry na tocích a jejich důsledky – ukázky bariér, důsledky, možnosti řešení
Současné zdroje a důsledky znečištění vodních toků, možnosti nápravy
Revitalizace vodních ploch, vzniklých těžbou nerostných surovin
Terénní praktikum: ukázka oživení vodních toků – znečištěný vs čistý
Zdroje financí pro protierozní a protipovodňová opatření
 
 
Cena semináře
Seminář je pro všechny účastníky bezplatný, veškeré náklady jsou hrazeny z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektu Regol. Každý z účastníků si musí uhradit pouze náklady na cestu do Horky nad Moravou.
 
 
Počet účastníků
Počet účastníků semináře je omezen na 40. Všichni ostatní zájemci budou zařazeni do seznamu náhraníků.